segunda-feira, 21 de novembro de 2011

XX Certame Literario A Pipa 2011

XX CERTAME LITERARIO A PIPA 2011 DA ALTA MONTAÑA LUGUESA
O prazo de admisión de traballos remata o 22 de decembro de 2011.
Modalidades:
POESÍA (máximo 50 versos)
RELATO, CONTO, NARRACIÓN (máximo 5 folios DIN A4 por unha soa cara, letra Times New Roman tamaño 12, dobre espazo entre as liñas, marxes entre 2 e 3 cm.)
Categorías:
INFATIL (dos 8 aos 14 anos)
XUVENIL (dos 14 aos 18 anos)
REVISTA A PIPA PARA MAIORES DE 18 ANOS
Premios:
1º e 2º Premio para cadansúa categoría e modalidade. Escultura de cerámica de Sargadelos con placa e lote de libros.
O fallo do Xurado darase a coñecer a través dos medios de comunicación e a través de chamada telefónica ás/aos galardoados/as antes da Cerimonia de Entrega de Premios.
As/os galardoadas/os están invitadas/os a recoller o premio na Cerimonia de Entrega de Premios que terá lugar na Casa da Cultura de Becerreá o mércores 28 de decembro de 2011 ás 21 h.
(De non poder acudir ese día persoalmente, poden envíar a alguén para que recolla o premio no seu nome ou dispoñen dun prazo para recollelo que remata o 22 de decembro de 2012, data a partir da cal o premio queda en poder da A.X.C. A Pipa)
Presentación de traballos:
Os traballos deben estar en LINGUA GALEGA e deben enviarse ou ser entregados de xeito anónimo facendo constar somente a categoría e modalidade á que pertencen. Os traballos deberán ir acompañados dun sobre pechado dentro do cal vaia unha copia do DNI. da/o autor/a así como o seus enderezos postal e electrónico ademais do número de teléfono.